2. REKLAMOINNIN EHDOT

2.1Luonnollisella henkilöllä, joka ei toimi yrittäjänä tai ammattilaisena (jäljempänä Kuluttaja) on oikeus lähettää kauppasopimuksen ehdoista poikkeavan tuotteen osalta (tuotteessa on puutteita) Aero Motors OÜ:lle reklamaatio 2 (kahden) vuoden sisällä tuotteen luovuttamisen päivästä alkaen. Reklamaatio on toimitettava viipymättä, mutta viimeistään 2 (kahden) kuukauden sisällä tuotteessa puutteen havaitsemisen hetkestä. Kuluttajan on puutteen havaitsemisen jälkeen sovellettava kohtuullisia toimenpiteitä tuotteen säilymisen ja suojaamisen varmistamiseen, mm. luovuttava käyttämästä puutteellista tuotetta, jos sen käyttö huonontaa tuotteen kuntoa entisestään.

2.2. Oikeushenkilöiden kohdalla lähdetään valmistajan määrittelemästä. Aero Motors OÜ ei ota vastuuta tuotteen puutteista, jos yrittäjänä tai ammattilaisen toimiva Ostaja ei ole ilmoittanut Aero Motors OÜ:lle puutteista heti niiden havaitsemisen jälkeen.

2.3. Ostajalla on oikeus toimittaa sopimusrikkomuksesta johtuva reklamaatio vapaasti laadittuna Aero Motors OÜ:n myyntipisteeseen maksutositteessa ilmoitetussa osoitteessa tai sähköpostiosoitteen [email protected] tai soittamalla ma-pe asiakaspalvelun numeroon +372 663 1060. Aero Motors OÜ vastaa reklamaatioon samassa muodossa ja ilmoittaa Ostajalla reklamaatioon annetusta vastauksesta 14 päivän sisällä

2.4. Ostajan on reklamaation toimittamisen perusteena ja myöhempien ongelmien ratkaisemiseen säilytettävä maksutositteet (lasku, sopimus jne.), jotka osoittavat, että tuote on ostettu Aero Motors OÜ:n verkkokaupasta. Ilman maksutositetta on Aero Motors OÜ:llä oikeus hylätä reklamaatio.

2.5. Aero Motors OÜ ei ota vastuuta tuotteen sopimusehtoja rikkovasta ominaisuudesta, jos Ostaja oli kauppasopimusta tehdessään tietoinen tuotteen alittavan sopimusehtojen vaatimukset tai hänen oli määrä tietää siitä.

2.6. Jos tuote ei täytä kauppasopimuksen ehtoja, on Ostajalla oikeus vaatia Aero Motors OÜ:ltä tuotteen korjaamista tai vaihtamista, jos se on mahdollista eikä aiheuta Aero Motors OÜ:lle verrattuna muihin oikeustoimivälineiden käyttöön kohtuuttomia kuluja tai epämukavuutta, ottaen huomioon mm. esineen arvon, kauppasopimuksen ehtojen laiminlyönnin merkittävyyden sekä Ostajan mahdollisuuden hankkia kauppasopimuksen mukainen tuote jostain muualta ilman merkittävää epämukavuutta Aero Motors OÜ on oikeutettu vaihtamaan tuotteen sen korjaamisen sijaan kauppasopimuksen ehtojen mukaiseen tuotteeseen.

2.7. Aero Motors OÜ ei ole vastuussa puutteista, jotka ovat syntyneet:

2.7.1. ostajan tahallisen tai varomattoman toiminnan seurauksena;

2.7.2. tuotteen ei-tarkoituksenmukaisen tai ei-vaatimustenmukaisen käytön seurauksena;

2.7.3. tuotteen ei-vaatimustenmukaisen varastoinnin seurauksena;

2.7.4. tuotteen luonnollisessa kulumisessa tavanomaisen käytön tapauksessa;

2.7.5. tuotteen luonnollisessa kulumisessa epätavallisen lyhyen käyttökauden aikana, jos tuotetta on kulutettu huomattavasti tehokkaammin, kuin mitä Ostajalta voidaan kohtuudella edellyttää;

2.7.6. tuotteen ei-vaatimustenmukaisen asentamisen ja säätämisen seurauksena mm. silloin, kun tuote on asennettu korjaamolla, jossa ei ollut käytettävissä tuotteen asentamiseen tarvittavia työkaluja tai jos tuotteen on asentanut henkilö, jolla ei ollut tuotteen asentamiseen riittävästi osaamista tai vaadittua pätevyyttä;

2.7.7. puutteellisen huollon seurauksena;

2.7.8. liikenneonnettomuuden seurauksena;

2.7.9. harjoituksissa, ajokilpailuissa, kilpa-ajoissa, maastoajossa tai muussa sellaisessa tapauksessa;

2.7.10. tuotteen käytössä valmistajan teknistä eritelmää haasteellisemmassa ympäristössä (mm. ylimääräisen pölyn, liian korkean tai alhaisen lämpötilan tai kosteuden, ylimääräisen tai liian vähäisen voiteluaineen johdosta);

2.7.11. tuotteen liittämisessä sopimattomaan diagnostiikkalaitteeseen;

2.7.12. ei-sallittujen kolmansien valmistajien lisälaitteiden tai komponenttien käytön tapauksessa.

2.8. Aero Motors OÜ lähtee vastuun määrittelyssä valmistajan valtuuttaman edustajan suorittaman tarkastuksen tuloksista (diagnostiikasta). Jos tarkastuksen tuloksista ilmenee, että puutteet johtuvat em. tekijöistä, mutta tuotteen korjaaminen on mahdollista, on Ostajan mahdollista varata maksullinen korjaus.

2.9. Laitteelle suoritetusta tarkastuksesta (diagnostiikasta) maksaa tarkastusmaksun Ostaja, jos Aero Motors OÜ ei ole vastuussa laitteeseen tulleen puutteen poistamisesta ja laitteen korjaaminen ei ole mahdollista. Ostaja maksaa lisäksi tarkastusmaksun myös silloin, jos tuotteessa ei todeta tarkastuksen (diagnostiikan) nojalla puutteita ja laite täyttää valmistajan ilmoittamat tekniset vaatimukset.

2.10. Jos Ostaja ei hyväksy Aero Motors OÜ:n kantaa, on Ostajan osoitettava, että:

2.11. kyseessä on puute (kauppasopimuksen ehdot eivät ole täyttyneet);

2.12. puute tai sen syy oli olemassa laitteen Ostajalle luovuttamisen hetkenä;

2.13. Aero Motors OÜ on vastuussa puutteesta.

2.14. Jos Aero Motors OÜ vaihtaa viallisen tuotteen uuteen, on hänellä oikeus vaatia Ostajalta puutteellisen tuotteen palauttamista.

2.15. Jos tarkastuksen tuloksista tai muulla tavoin ilmenee, että Motors OÜ ei ole vastuussa tuotteen puutteista, ei ole Aero Motors OÜ velvoitettu korjaamaan eikä vaihtamaan tuoteta eikä maksamaan vahingonkorvausta.

2.16. Aero Motors OÜ:n vastuu on joka tapauksessa rajoitettu välittömän aineellisen vahingon korvaamiseen. Aero Motors OÜ ei ole vastuussa aineettomasta vahingosta tai saamatta jääneistä tuloista. Aero Motors OÜ:n maksaman korvauksen määrä ei saa yhdessäkään tapauksessa ylittää tuotteessa maksettua määrää.

2.17. Reklamointioikeus ei laajene vahinkoihin, jotka ovat syntyneet kuljetuksessa tuotteen Ostajalle luovuttamisen jälkeen.

2.18. Ostaja ja Aero Motors OÜ noudattavat tuotteen puutteisiin liittyvien asioiden ratkaisemisessa ehtoja jotka ovat kauppasopimuksen liitteenä ja Ostajan saatavissa Aero Motors OÜ:n kotivisulla.